ติดต่อเรา

ผู้ประสานงาน: รศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์ และ ดร.ศักดิ์ชาย  ตั้งประเสริฐ

E-mail: utomporn.p@sci.kmutnb.ac.th, sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Tel.: 02-5878258, 02-555-2000 ต่อ 4510, 4511

Website: www.ma.kmutnb.ac.th/maproject