เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2560
ระดับชั้นที่ประกวด มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 1-2 คน

รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560