แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ไม่เกิน 3 หน้า A4)
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..
โดย 1……………………..……………โทรศัพท์มือถือ………………….e-mail………………….
2……………………..…………………โทรศัพท์มือถือ…………………..e-mail………………….
ครูที่ปรึกษา ………………………………..โทรศัพท์มือถือ…………………e-mail………
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………..
มูลเหตุจูงใจ……………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………….
แผนการดำเนินงาน…………………………………………………………………………….
ผลการดำเนินงานเบื้องต้น (ถ้ามี)………………………………………………………….