ส่งผลงาน

ขณะนี้ได้ครบกำหนดการปิดรับสมัครผลงาน
ขอบคุณสำหรับความสนใจส่งผลงานเข้าร่วม
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้
ผู้ประสานงาน: รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ และ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ
E-mail: utomporn.p@sci.kmutnb.ac.th, sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th
Tel.: 02-5878258, 02-555-2000 ต่อ 4510, 4511
Website: www.ma.kmutnb.ac.th/maproject
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบ