ยืนยันเข้าร่วมเสวนา

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเสวนา
เรื่อง การทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
อีเมล์

หน่วยงาน

ติดปัญหาการยืนยันเข้าร่วมเสวนา ติดต่อ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th